XI Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Dziedzictwo Sztuki Inżynieryjnej w procesach rewitalizacji. Doświadczenia Wałbrzycha.

21-22 listopada 2019 r., Wałbrzych

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej wraz z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia w Wałbrzychu” i Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w partnerstwie z Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaprasza na XI spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej poświęcone problematyce procesów rewitalizacyjnych dziedzictwa industrialnego.

Uczestnicy 2-dniowego spotkania zapoznają się m.in. z działaniami Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu i Muzeum Porcelany w Wałbrzychu oraz doświadczeniami związanymi z planowaniem strategicznym w procesach rewitalizacyjnych oraz funkcjonowaniem projektów społecznych opartych na dziedzictwie technicznym.

PROGRAM

Dzień I, 21 listopada 2019 r. (czwartek)

9.30 – 11.30
Zwiedzanie Starej Kopalni oraz przejście wokół Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla

12.00
Wprowadzenie:

  • Roman Szełemej,  Prezydent Miasta Wałbrzych, Powitanie w Wałbrzychu
  • dr hab. Michał Woźniak prof. UMK, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Prezes Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, Dotychczasowe prace i wyniki Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej
  • dr Ferdynand Morski, b. Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, współpracownik Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono, Cele i program spotkania

12.20–14.00
BLOK I:  Dziedzictwo sztuki inżynieryjnej w procesach rewitalizacji i rozwoju miasta: problem czy zasób

Wałbrzych  na żmudnej drodze od miasta tradycyjnego przemysłu do miasta odnowionego
Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzych

Gminny program rewitalizacji Miasta na lata 2016-2025 – doświadczenia Wałbrzycha
Justyna Pichowicz, Kierownik Biura ds. Rewitalizacji Miasta, Urząd Miejski w Wałbrzychu

Stara Kopalnia w Wałbrzychu – od dawnej kopalni „Julia” / „Thorez” do Centrum Nauki i Sztuki
Jan Jędrasik, Dyrektor Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia w Wałbrzychu”

Dziedzictwo sztuki inżynieryjnej w procesach społecznej rewitalizacji
Mateusz Mykytyszyn, Prezes Fundacji im. Księżnej Daisy von Pless w Wałbrzychu;
Wioletta Wrona-Gaj, Kierownik w Muzeum Przemysłu i Techniki Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia
w Wałbrzychu”

Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla dawnej KWK Julia – problematyczny unikat
Agata Augustyn, adiunkt w Muzeum Przemysłu i Techniki Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia
w Wałbrzychu”

Dyskusja

14.00 – 15.00
Obiad

15.00 – 17.30  
BLOK II:  Dziedzictwo sztuki inżynieryjnej jako wyzwanie dla planowania strategicznego

Planowanie strategiczne w procesach rewitalizacji i rozwoju miasta:  fetysz czy  konieczność
dr. Ferdynand Morski, b. Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, współpracownik Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono

AB OVO: gdzie i dlaczego właśnie tam?
dr Dagmara Mliczyńska-Hajda, Prezes Fundacji na rzecz rozumnej urbanizacji O! MIASTO

Panel dyskusyjny – Dziedzictwo Sztuki Inżynieryjnej jako wyzwanie dla myślenia i planowania strategicznego:

  • dr hab. Michał F. Woźniak prof. UMK, Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w  Bydgoszczy, Prezes Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej
  • Józef Gumienny, b. Dyrektor Górnośląskiej Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju
  • Waldemar Rataj, Prezes Fundacji Kolegium Wigierskie
  • Robert Szymala,  Zastępca Kierownika Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, Urbanista miejski, Urząd Miasta w Wałbrzychu
  • Anna Nowakowska-Ciuchera, Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
    Moderacja:  dr Ferdynand Morski, b. Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, współpracownik Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono

Podsumowanie seminarium
Waldemar Rataj, Prezes Fundacji Kolegium Wigierskie

17.30 – 18.00
Przerwa kawowa

18.00–19.00
Wykład wieczorny gościa specjalnego pt.  Perspektywy odrodzenia polskiej myśli strategicznej
prof. dr hab. inż. Roman Galar

19.00
Dyskusja


Dzień II, 22 listopada 2019 r. (piątek)

10.00-11.00
Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu 

11.15-12.15
Historia przemysłu ceramicznego w Wałbrzychu do roku 1945
Jacek Drejer, Dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Powojenna historia fabryk porcelany w Wałbrzychu
Andrzej Gniazdowski, Prezes Stowarzyszenia Ceramików Polskich

12.30-14.00
Wizyta w fabryce porcelany „Krzysztof” 

__________________________

* Program konferencji może ulec zmianie.

 

INFORMACJE
Termin i miejsce Konferencji:
21 listopada 2019 r. – Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia w Wałbrzychu”, ul. Piotra Wysockiego 29
22 listopada 2019 r. – Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 listopada 2019 roku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekT4v8yre-FpKHEBCsVtZdHLbubLtqSHuIEY1abtecpMfD-w/viewform?vc=0&c=0&w=1

Ilość miejsc jest ograniczona, a o uzyskanej rejestracji decyduje termin zgłoszenia.

 

 

Działanie zrealizowane przy wsparciu
Narodowego Instytutu Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów

 

Regulamin udziału w XI Spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej pt. „Dziedzictwo Sztuki Inżynieryjnej w procesach rewitalizacji. Doświadczenia Wałbrzycha” w dniach 21 – 22 listopada 2019 r.

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem XI Spotkania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej pt. „Dziedzictwo Sztuki Inżynieryjnej w procesach rewitalizacji. Doświadczenia Wałbrzycha”, zwanego dalej Spotkaniem, jest Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej z siedzibą w Bydgoszczy (85-006), ul. Gdańska 4, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000632095, NIP: 5542940558 zwane dalej Organizatorem.
2. Współorganizatorem Spotkania jest Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu.
3. Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
4. Spotkanie odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019 roku w Wałbrzychu: w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”, ul. Piotra Wysockiego 29 oraz w Muzeum Porcelany, ul. ul. 1 Maja 9.
§2
1. Komunikaty oraz informacje dotyczące spotkania będą publikowane na stronie www.smsi.com.pl, a wszelkie pytania dotyczące Spotkania należy kierować drogą elektroniczną na adres: smsi@muzeum.bydgoszcz.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z uczestnikami telefonicznie, na wskazany przez uczestnika numer telefonu lub za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany adres mailowy.
2. Uczestnikami Spotkania mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę majątkową u osób, które wprowadziły Organizatora w błąd, co do swojej pełnoletniości.
§3
1. Celem spotkania jest przybliżenie działalności Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki procesów rewitalizacji.
2. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że Uczestnik:
a. został poinformowany przez Organizatora o sposobie przeprowadzania Spotkania, czasie jego trwania oraz treści niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki określone przez Organizatora,
b. akceptuje wszelkie warunki, zasady i regulaminy obowiązujące na terenie miejsc Spotkania, zobowiązując się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na tych terenach.

II. Warunki uczestnictwa w Spotkaniu
§4
1. Uczestnicy Spotkania, przechodząc pomyślnie proces rejestracji, zyskują status Słuchacza.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu udziału w Spotkaniu zostaną ogłoszone Uczestnikom zgodnie z postanowieniami §2, przy czym:
a. warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Spotkaniu jest dokonanie rejestracji,
b. rejestracja odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej i zamieszczonego na niej elektronicznego formularza,
c. rejestracja będzie polegać na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który przekazany zostanie do Organizatora.
d. liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona,
e. o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń,
f. rejestracja trwa do 18 listopada 2019 roku,
g. o wynikach rejestracji każdy Uczestnik zostanie poinformowany mailowo.
3. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Spotkaniu (w szczególności choroby przewlekłe, bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, bądź konieczność hospitalizacji) oraz że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Spotkaniu.
4. Uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem stanu zdrowia podczas trwania Spotkania, jeśli nastąpił on w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w §2 ust. 2, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Spotkania.
6. Zabrania się uczestniczenia w Spotkaniu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie.
7. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator.
8. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia lub skrócenia czasu trwania rejestracji, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania pytań przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.

III. Uczestnik – Słuchacz
§5
1. Udział w spotkaniu jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Organizator zapewnia częściowe wyżywienie podczas trwania Spotkania oraz możliwość korzystania z atrakcji dodatkowych (zwiedzanie); (bez noclegu).
2. Rejestracji należy dokonać do dnia 18 listopada 2019 roku.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa
§ 6
1. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji należy dokonać na adres email: smsi@muzeum.bydgoszcz.pl

V. Zgody i prawa
§ 7
1. Prelegenci wyrażają indywidualną, pisemną zgodę na przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych, danych biograficznych i wizerunku w procesie rejestracji oraz na udostępnienie podczas Spotkania i na wykorzystywanie ich w działaniach z nim związanych.
2. Prelegenci i Słuchacze wyrażają zgodę na utrwalenie i wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Spotkania, jak i po jej zakończeniu w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych przez Organizatora.
3. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.
4. Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji, w formie e-maila na adres smsi@muzeum.bydgoszcz.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia rejestracji. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 3 dni roboczych, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Ocena przesłanych przez Uczestników uwag, reklamacji i zastrzeżeń nastąpi w oparciu o wartość merytoryczną oraz poprzez umotywowanie chęci uczestnictwa w Spotkaniu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania uwag, reklamacji i zastrzeżeń przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
§8
1. Organizator nie zwraca żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Spotkaniu, w szczególności nie zapewnia zwrotu kosztów za przejazd oraz nocleg.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia się przez Uczestnika na spotkanie lub za brak możliwości przekazania danych osobowych z przyczyn niezależnych od Organizatora.
§9
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuję, iż:
a. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz;
b. dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Spotkaniu na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
c. odbiorcą danych osobowych będą osoby prowadzące rejestrację oraz goście konferencji.
2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Spotkania, nie dłużej niż do 30 listopada 2019 roku;
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, uzyskania kopii, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, rozumianym jako potwierdzenie uczestnictwa w Spotkaniu. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieukończony prawidłowo proces rejestracji. Dane nie będą profilowane, ani przekazywane do kraju trzeciego.

VI. Postanowienia końcowe
§ 10
1. Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia spotkania, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej www.smsi.com.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad i programu, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej www.smsi.com.pl.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konferencją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych danych w związku ze spotkaniem. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych.