Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ / FDSI

Z inicjatywy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, we współpracy programowej i przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 18 listopada 2015 w Łodzi (w Centralnym Muzeum Włókiennictwa) odbyło się seminarium programowe przygotowujące uruchomienie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.

FDSI – CO TO JEST?

Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej to otwarta platforma współpracy, którą w zamierzeniu tworzyć będą muzea oraz inne instytucje kultury i podmioty programowo zajmujące się dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym, zorganizowane w sieć (obejmującą swym zasięgiem wszystkie regiony kraju), w celu wypracowania i wdrożenia doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania, upowszechniania i promocji.

ZAŁOŻENIA

Głównym zadaniem Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej  jest sformułowanie – dostosowanej do misji i zadań muzeów – polskiej doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej obejmującej wypracowanie – w ramach Strategii Rozwoju Muzealnictwa – standardów opieki nad zabytkami sztuki inżynieryjnej oraz promocji wzorców kultury pamięci odnoszącej się do tego rodzaju dziedzictwa, w tym działalności upowszechnieniowej. Forum będzie organizować współpracę muzeów oraz administracji publicznych; w szczególności administracji samorządu terytorialnego,  instytucji nauki i samorządów zawodowych, organizacji obywatelskich i osób fizycznych, zainteresowanych ustanowieniem w Polsce nowoczesnego i skutecznego systemu ochrony i opieki nad zabytkami oraz kształtowania kultury pamięci dotyczącej dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.

DZIAŁANIA

  1. Podjęcie działań (m.in. rzeczniczych, edukacyjnych i promocyjnych) zmierzających do podniesienia znaczenia dziedzictwa sztuki inżynieryjnej w społeczeństwie, poczynając od środowiska muzealników, poprzez członków samorządów terytorialnych i organizatorów, na miłośnikach kultury i turystyki kończąc. Forum winno stać się instytucją rzecznictwa publicznego na rzecz dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.Przykłady dziedzictwa materialnego sztuki inżynieryjnej, jako świadkowie historii i miejsca pamięci działalności współczesnego człowieka, będące punktem wyjścia do opowieści o życiu ludzi (dziedzictwo niematerialne), stanowią znaczącą część naszej kultury, naszego dziedzictwa i tożsamości. Bez nich nasza historia będzie niepełna, stąd tak ważne jest zajmowanie się tym dziedzictwem, konsekwentne podnoszenie jego znaczenia a, w rezultacie, wytworzenie swoistej mody na nie.
  2. Wypracowanie wspólnych zasad teoretycznych konserwacji wszelkich obiektów sztuki inżynieryjnej znajdujących się w muzeach o różnych profilach działalności (w odniesieniu do obiektów w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu). 
  3. Identyfikacja dziedzictwa sztuki inżynieryjnej o ponadregionalnym znaczeniu i podjęcie działań zmierzających do jego zachowania oraz udzielanie wsparcia podmiotom podejmującym się ratowania dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, w tym z zakresu konserwacji, rewitalizacji i renowacji obiektów (poprzemysłowych) sztuki inżynieryjnej.Elementem niezbędnym przy realizacji tego celu jest rozwój już istniejącej i podjęcie nowej współpracy muzeów i podmiotów zarządzających dziedzictwem sztuki inżynieryjnej z samorządem terytorialnym, w czym pomóc może Konferencja Muzeum i Samorząd Terytorialny, będąca stałym forum współpracy muzeów i jednostek samorządu terytorialnego.
  1. Podejmowanie działań edukacyjnych przybliżających społeczeństwu dziedzictwo sztuki inżynieryjnej zarówno materialne, jak i niematerialne – związane zarazem  z aspektem społecznym (tradycje, zwyczaje i rytuały pracownicze), jak i zawodowym (wiedza technologiczna, „know how” związane z produkcją i zarządzaniem). Praca na rzecz zwiększenia roli muzeów dziedzictwa sztuki inżynieryjnej w kształtowaniu kulturalnym i historycznym społeczeństwa. Szczególnym elementem dziedzictwa niematerialnego jest wiedza reprezentantów tzw. „wymierających zawodów”, którą należy udokumentować i zachować dla następnych pokoleń.Prace Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej wpisują się w działalność Stałej Konferencji Muzeów i Samorządu Terytorialnego.