Statut Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej

Statut z dnia 05 lipca 2021 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, skupiającym członków grupy zawodowej jaką stanowią polscy muzealnicy pracujący w instytucjach, których zbiory lub charakter działalności związane
są z dziedzictwem technicznym.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także na teren państw członków Unii Europejskiej.
 2. Siedzibą władz jest miasto Toruń.

§3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem „Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej”.

§5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd.

§6

 1. Stowarzyszenie tworzy się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§7

 1. Celem Stowarzyszenia jest rzecznictwo publiczne w sprawie muzeów technicznych, upowszechnianie wiedzy na temat obiektów sztuki inżynieryjnej, ich historii, wyposażenia i funkcjonowania oraz promowanie standardów ochrony i opieki nad nimi.
 2. Wypracowanie polskiej doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej – dostosowanej do misji i zadań muzeów – obejmującej zarówno problematykę związaną z określeniem zakresu owego dziedzictwa, jak i zagadnienia dotyczące jego ochrony i konserwacji oraz formy i zakresu jego udostępniania oraz promocji.
 3. Inicjowanie i tworzenie instrumentów prawnych ochrony dziedzictwa sztuki inżynieryjnej dostosowanych do realiów opieki na tym dziedzictwem.
 4. Pełnienie roli głosu doradczego i opiniotwórczego dla administracji jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i innych podmiotów w zakresie postępowania z obiektami techniki.
 5. Dzielenie się doświadczeniami w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, a także zarządzania nim.
 6. Standaryzacja działań z zakresu:  organizacji pracy, budowania oferty, obsługi publiczności i dystrybucji oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych niezbędnych do osiągnięcia wypracowanych standardów.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, przybliżającej społeczeństwu dziedzictwo sztuki inżynieryjnej zarówno materialne, jak i niematerialne – związane zarazem  z aspektem społecznym, jak i zawodowym,
 2. pracę na rzecz zwiększenia roli muzeów dziedzictwa sztuki inżynieryjnej w kształtowaniu kulturalnym i historycznym społeczeństwa,
 3. inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie sztuki i tradycji inżynieryjnej oraz publikowanie ich wyników,
 4. podjęcie działań (m.in. rzeczniczych, edukacyjnych i promocyjnych) zmierzających do podniesienia znaczenia dziedzictwa sztuki inżynieryjnej w społeczeństwie,
 5. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 6. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 7. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów i seminariów dotyczących sztuki inżynieryjnej dla wymiany doświadczeń,
 8. identyfikację dziedzictwa sztuki inżynieryjnej o ponadregionalnym znaczeniu i podjęcie działań zmierzających do jego zachowania oraz udzielanie wsparcia podmiotom podejmującym się ratowania dziedzictwa sztuki inżynieryjnej,
 9. tworzenie i aktualizowanie bazy danych istniejących i nieistniejących obiektów sztuki inżynieryjnej na terenie Polski,
 10. podjęcie działań zmierzających do wykształcenia konserwatorów sztuki inżynieryjnej,
 11. wypracowanie wspólnych zasad teoretycznych konserwacji wszelkich obiektów sztuki inżynieryjnej znajdujących się w muzeach o różnych profilach działalności (w odniesieniu do obiektów w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu),
 12. współpracę w zakresie kształcenia i prowadzenia praktyk zawodowych konserwatorów obiektów sztuki inżynieryjnej,
 13. wspieranie tworzenia wyspecjalizowanych dla danych grup zabytków pracowni konserwatorskich przy muzeach regionalnych,
 14. wymiana dobrych praktyk związanych z: budowaniem oferty, sieciowaniem usług i dystrybucją dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.

§9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

       Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać przedstawiciel grupy zawodowej muzealników w rozumieniu przepisów ustawy o muzeach z dnia 26 listopada 1996 o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.), pracujący w instytucji, której zbiory lub charakter działalności związane są z dziedzictwem technicznym.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może pozostać osoba niezatrudniona w muzeum, którego zbiory lub charakter działalności związane są z dziedzictwem technicznym, jeśli odeszła z muzeum, a w momencie odejścia spełniała warunki określone w Statucie do bycia członkiem Stowarzyszenia.
 3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna spełniająca wymogi zawarte w  § 12 ust. 1 oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym mogą być:
  • Muzea
  • osoby fizyczne lub inne osoby prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój  idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 7. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  5. noszenia odznaki organizacyjnej,
  6. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia na rzecz realizacji jego celów,
  2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. przestrzegania Kodeku Etyki ICOM dla Muzeów,
  4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§14

 1. Członek honorowy:
 1. posiada wszelkie prawa członków zwyczajnych,
 2. może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia,
 3. jest obowiązany do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz
 4. Stowarzyszenia.
 1. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§15

Członek wspierający:

 1. posiada prawa określone w § 13.ust.1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,      
 2. może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia,
 3. jest obowiązany do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia i opłacania składek lub deklarowanych świadczeń.

§16

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek popełnienia przestępstwa orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, rażącego naruszenia Statutu, zasad etyki lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  5. pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków na skutek działania na szkodę Stowarzyszenia
 2. W przypadku określonym w ust.1 pkt. 1 – 4 podstawą ustania członkostwa i wykreślenia z listy członków jest uchwała Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu, a w przypadku określonym
  w ust.1 pkt 5 uchwała Walnego Zebrania Członków o pozbawieniu członkostwa honorowego. O podjętej uchwale Zarząd zawiadamia członka Stowarzyszenia lub osobę zgłaszającą zgon członka.
 3. W zawiadomieniu o skreśleniu lub wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt. 1 oraz 2 – 5 podaje się przyczyny skreślenia lub wykluczeni oraz pouczenie o prawie odwołania się od uchwały do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia  doręczenia uchwały.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,

§18

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
 2. Członkowie władz Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§19

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie    kadencji, skład osobowy tych władz może zostać uzupełniony osobami niewybranymi przez Walne Zebranie Członków na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, według kolejności najwięcej uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 2. Uzupełnienia dokonuje się uchwałą Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.

Walne Zebranie Członków

§20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności:
  1. w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 18.ust.3,
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu – później – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w ciągu I półrocza każdego roku,
  a sprawozdawczo-wyborcze przed upływem każdej kadencji.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Walnym Zebraniem kieruje Prezydium w składzie:
  1. Przewodniczący,
  2. Zastępca Przewodniczącego,
  3. Sekretarz,
  4. Członek.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków
  i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 8. W przypadkach określonych w ust.7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) żądania Zarządowi,
  z zachowaniem postanowień § 20.ust.3.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
 2. zmiana Statutu lub siedziby władz Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie regulaminu obrad własnych,
 4. uchwalanie budżetu,
 5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
 8. ustalanie wysokości wpisu, składek członkowskich i innych świadczeń oraz ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady,
 14. powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
 15. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

    

    Zarząd

§23

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5-7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Prezes Stowarzyszenia jest wybierany w odrębnym głosowaniu. Warunkiem wyboru jest uzyskanie bezwzględną większością głosów spośród zgłoszonych kandydatów.
 4. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
 5. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
 7. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§24

Zarząd jest obowiazany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.

§25

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego     upoważnionego członka Zarządu.

§26

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów i kierunków działania Stowarzyszenia ustalonych w Statucie i uchwałach Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. realizacja budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 6. uchwalanie regulaminu własnego działania i regulaminu opłacania składek członkowskich oraz innych regulaminów.
 7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 13. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 14. występowanie do Walnego Zebrania Członków z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

Komisja Rewizyjna

§27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością    finansową Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
  i Sekretarza.

§28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. bieżące kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z informacjami oraz wnioskami z przeprowadzonych badań i kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w Statucie,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium zarządowi bądź jego poszczególnym członkom,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności,
 7. uchwalanie regulaminu własnego działania.

§29

 1. Przewodniczący lub upoważnieni przez niego członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. mogą otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§30

W przypadkach określonych w § 28. pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

   Rozdział V

       Majątek i fundusze

§31

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§32

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje,
  3. dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy i spadki,
  4. korzyści z ofiarności publicznej,
  5. wpływy z działalności statutowej,
  6. wpływy z działalności gospodarczej.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na rachunku Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na ten rachunek.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§33

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów i pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów Stowarzyszenia określonych w § 7.ust.1-6,
 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 20.ust.3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Uchwalenie Statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od dnia rejestracji stowarzyszenia lub od dnia rejestracji zmiany statutu przez właściwy sąd rejestrowy (art. 17 ust. 1 w zw. z  art. 21 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz. U. 2015.1393 ze zm.).
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).

————————–

Prezes Stowarzyszenia – Michał Franciszek Woźniak
Członek Zarządu – Andrzej Wojciech Feliński