Cele działania Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej

  1. Celem Stowarzyszenia jest rzecznictwo publiczne w sprawie muzeów technicznych, upowszechnianie wiedzy na temat obiektów sztuki inżynieryjnej, ich historii, wyposażenia i funkcjonowania oraz promowanie standardów ochrony i opieki nad nimi.
  2. Wypracowanie polskiej doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej – dostosowanej do misji i zadań muzeów – obejmującej zarówno problematykę związaną z określeniem zakresu owego dziedzictwa, jak i zagadnienia dotyczące jego ochrony i konserwacji oraz formy i zakresu jego udostępniania oraz promocji.
  3. Inicjowanie i tworzenie instrumentów prawnych ochrony dziedzictwa sztuki inżynieryjnej dostosowanych do realiów opieki na tym dziedzictwem.
  4. Pełnienie roli głosu doradczego i opiniotwórczego dla administracji jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i innych podmiotów w zakresie postępowania z obiektami techniki.
  5. Dzielenie się doświadczeniami w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, a także zarządzania nim.
  6. Standaryzacja działań z zakresu: organizacji pracy, budowania oferty, obsługi publiczności i dystrybucji oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych niezbędnych do osiągnięcia wypracowanych standardów.